Procedury weryfikacji systemu HACCP

HACCP procedury weryfikacji

Poprzez weryfikację ustalasz, czy procedury, które wprowadziłeś w ramach systemu HACCP, osiągają pożądany rezultat, oraz wykrywasz ewentualne niedociągnięcia.

Czynności weryfikacyjne mogą obejmować badanie produktu gotowego, analizę wyników, przeglądy rejestrów wraz ze stwierdzonymi odchyleniami, ustalenie poziomów tolerancji poprzez testy, analizy itp. Weryfikacja powinna być przeprowadzona przez osoby inne niż te, które są odpowiedzialne za wykonanie danych czynności lub procesów będących przedmiotem weryfikacji.

Weryfikację powinieneś prowadzić okresowo w sposób planowany, tak aby zapewnić skuteczną realizację planów systemu HACCP.

Narzędziem weryfikacji systemu HACCP w zakładzie jest:

 • audit HACCP – to systematyczne i niezależne badanie mające na celu ustalenie, czy wyniki działań na rzecz HACCP odpowiadają ustalonym założeniom, a także czy system HACCP funkcjonuje efektywnie. Audit HACCP opisujesz w postaci procedury, która powinna obejmować m.in. ocenę aktualności zapisów.
 • przegląd systemu HACCP – jest uzupełnieniem weryfikacji systemu, a jego celem jest odpowiedź na pytania: Czy opracowany i wdrożony w mojej firmie system HACCP jest utrzymany?

Dla producenta weryfikacja stwarza możliwość uzyskania dowodu skuteczności planowanych i podjętych działań zapobiegawczych we wszystkich CCP. Postępowanie weryfikacyjne może bowiem udowodnić, że istnieją planowo realizowane procedury monitorowania oraz identyfikowania przyczyn i okoliczności niedotrzymania założonych wartości krytycznych w CCP oraz że podejmujesz działania zapobiegające nawrotowi odchyleń w procesie.

Weryfikację powinien przeprowadzić personel odpowiednio wykwalifikowany, umiejący wykryć niedociągnięcia w systemie HACCP i jego wdrożeniu. Działalność weryfikacyjną prowadź zgodnie z ustalonym wcześniej schematem i określoną częstotliwością.

Częstotliwość weryfikacji powinna gwarantować, że założenia HACCP są realizowane w sposób ciągły, a kontrola w ustalonych CCP odbywa się zaplanowaną dokładnością. Tak więc odstępy pomiędzy kolejnymi działaniami weryfikacyjnymi muszą umożliwić Ci zebranie odpowiedniej ilości wiarygodnych dowodów ciągłości systemu oraz precyzji przeprowadzonych w nim pomiarów.

Oprócz planowej weryfikacji okresowej systemu HACCP działania weryfikacyjne musisz prowadzić także:

 • w momencie pojawienia się nowych informacji dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego produktów żywnościowych lub ich składników,
 • w chwili wykrycia, że wytworzony produkt był źródłem zatrucia lub w jakikolwiek inny sposób mógł spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumenta,
 • po modyfikacji dokumentów systemu HACCP w celu ustalenia, czy podjęte zmiany są prawidłowe i efektywne,
 • gdy rozpoczynasz wytwarzanie nowego produktu lub wprowadzasz zmiany w technologii dotychczasowej produkcji,
 • kiedy wprowadzasz zmiany parametrów procesu,
 • gdy instalujesz nowe urządzenie lub dokonujesz jego modyfikacji,
 • w momencie zmiany architektonicznych zakładu,
 • w przypadku częstych reklamacji, gdy zaistnieją problemy dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanego wyrobu,
 • w wyniku obserwacji kadry kierowniczej lub osób odpowiedzialnych za monitorowanie CCP,
 • w wyniku innych napływających wniosków, które mają wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie systemu,
 • gdy zaszły jakiekolwiek zmiany lub poprawki w procesie mycia i dezynfekcji,
 • kiedy jest to wymagane w celu konsultacyjnym lub gdy nie zostały dopełnione wartości krytyczne,
 • w przypadku niezgodności w testach i badaniach.

Procedura weryfikacji systemu HACCP powinna obowiązywać we wszystkich obszarach jego funkcjonowania w Twoim zakładzie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz