Przyczyny zmian w ISO/TS 16949 i prace z nią związane

Nowa wersja normy ISO/TS 16949:2009 ma teraz nazwę IATF 16949:2016. Dużo ważnych zmian, mało czasu na wdrożenie ich w przedsiębiorstwie.

Nowa wersja standardu ISO TS IATF 16949:2016 dotycząca jakości w przemyśle motoryzacyjnym zostanie wydana w październiku 2016 roku i zastąpi obecnie używany standard  ISO TS 16949:2009.

Zmiana podyktowana jest wydaniem nowego globalnego standardu ISO 9001:2015, który zastąpił ISO 9001:2008.

IATF 16949 bazuje na  ISO 9001, przez co zmiana w ISO 9001 pociąga za sobą modyfikacje ISO TS IATF 16949. Wszystkie firmy posiadające certyfikat ISO TS 16949, będą musiały spełnić nowe wymagania wynikające z aktualizacji normy. W przeciwnym razie stracą swoje certyfikaty.

Datą ostateczną, do której firmy muszą być certyfikowane zgodnie z nowym wydaniem normy ISO TS 16949 jest 14.09.2018. Data ta wynika z trzyletniego okresu przejściowego od momentu wydania najnowszej normy ISO 9001:2015.

Jeżeli tego nie uczynią utracą certyfikaty. Wszystkie audyty po 1 października 2017 powinny być prowadzone wg IATF:2016. Dotyczy to wszystkich audytów: wstępnych, nadzoru , re-certyfikacji, przejścia.

W kwietniu br. International Automotive Task Force (IATF), zatwierdził pierwszy projekt nowej normy ISO TS 16949, która uwzględniała dodatkowo opinie wszystkich zainteresowanych stron (producentów motoryzacyjnych – OEM, certyfikowanych dostawców motoryzacyjnych i jednostek certyfikujących).

W kwietniu 2016 roku odbyła się konferencja mająca na celu uzyskanie opinii i wkładu zainteresowanych stron na temat nowej normy.

W konferencji wzięło udział 200 przedstawicieli z 44 uznanych przez IATF jednostek certyfikujących (w tym audytorów), przedstawiciele 41 globalnych firm motoryzacyjnych oraz członkowie IATF.

W tym samym czasie została zaprezentowana przez IATF strategia przejścia na nowe wydanie normy ISO TS 16949 w sierpniu bieżącego roku.

Ponadto nowa norma ma uwzględniać wspólne specyficzne wymagania producentów samochodowych  (CSR – Customer Specifics Requirements). Od maja do czerwca 2016 roku, prowadzone były na całym świecie pilotażowe oceny kwestii pominiętych/braków/luk w nowym wydaniu ISO/TS 16949:2016. Informacje zwrotne z tej pilotażowej oceny, zostały wykorzystane przez IATF do udoskonalenia nowej normy i spełnienia oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron.

Projekt ISO TS 16949:2016 został rozesłany do jednostek certyfikujących oraz kluczowych dostawców w branży motoryzacyjnej. 89% recenzentów oceniło pierwszą rewizję jako dobrą lub doskonałą.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje 106 dodatkowych klauzul w ISO/TS IATF 16949:2016.

Klauzula, która jest najbardziej dotknięta to klauzula 8 w 59 dodatkowych podpunktach. Zmiany te spowodują konieczność usprawnienia procesów oraz realizacji CQI-14 „Zarządzanie gwarancjami” i „CQI-19 Zarządzanie poddostawcami.”

Istnieje również wiele małych i dużych zmian w uzupełnieniu do zmian już w samej normie ISO 9001:2015.

Dodatkowo IATF planuje szkolenia audytorów jednostek certyfikujących w celu zapewnienia, że audytorzy będą posiadać wiedzę i kwalifikacje, aby rozpocząć proces certyfikacji do nowego standardu już na początku 2017 roku. Przypomnijmy, że ostateczny termin przejścia na nowy standard to 1 październik 2017.

11 kluczowych zmian w IATF 16949:2016

 1. Uwzględnienie niektórych specyficznych wymagań producentów OEM w celu zmniejszenia złożoności i liczby Specyficznych Wymagań Klientów CSR do wdrożenia dla dostawców oraz do weryfikacji dla jednostek certyfikujących.
 2. Zrozumienie i zdefiniowanie kontekstu organizacji oraz związanych z tym problemów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do kontekstu, w wyniku identyfikacji ryzyk i szans.
 3. Identyfikacja wszystkich zainteresowanych odnoszących się organizacji.
 4. Zaangażowanie Przywództwa w SZJ.
 5. Uwzględnienie wymagań dotyczących wyrobów i procesów związanych z bezpieczeństwem – zagrożenia i możliwości.
 6. Zwiększenie wymogów dotyczących możliwości śledzenia wyrobów i ich identyfikowalności w celu wspierania najnowszych zmian w przepisach.
 7. Uwzględnienie wymagań dla wyrobów z wbudowanym oprogramowaniem.
 8. Uwzględnienie procesu zarządzania zgłoszeniami gwarancyjnymi ocenionymi, jako nieuzasadnione z uwagi na prawidłowe działanie wyrobu (No Trouble Found – NTF) oraz korzystania z wytycznych branży motoryzacyjnej w tym zakresie.
 9. Uszczegółowienie procesu zarządzania poddostawcami i wymagań związanych z ich rozwojem. Dodanie wymogów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.
 10. Dodanie wymogów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną.
 11. Wprowadzenie struktury wysokiego poziomu zarządzania dla nowej normy ISO TS 16949 IATF:2016 (Annex SL – ramy rodzajowe systemu zarządzania oraz wzorzec dla wszystkich nowych i zmienionych norm dotyczących systemów zarządzania w przyszłości), który jest już wprowadzony w ISO 9001:2015.

IATF opublikował dodatkowo pewne informacje, które dotyczą ISO 9001:2015, ale mają również zastosowanie przy IATF:2016.

Główne z nich dotyczą tego, że muszą istnieć plany zapewniające realizację podstawowych celów każdego ze zidentyfikowanych procesów klienta oraz plany działań naprawczych w przypadku, gdy cele nie zostały osiągnięte.

W przypadku braku planu działań lub gdy działania nie są realizowane w terminie oraz jeżeli działania nie są skuteczne, jednostka certyfikująca musi określić to jako duża niezgodność.

Kolejnym istotnym elementem, który uległ zmianie jest to, że od 01 kwietnia 2016 roku, nie ma obowiązku posiadania osobnego certyfikatu dla każdego zakładu produkcyjnego funkcjonującego w ramach korporacji. Wystarczy jeden certyfikat dla danej firmy.

źródło: qualityaustria.com.pl