W jaki sposób sprawdzić skuteczność szkolenia?

Skuteczność szkolenia

Do firmy przyszedł nowy pracownik, który na razie wykonuje badania pod nadzorem, w końcu jednak będzie je musiał wykonywać samemu. Jak sprawdzić skuteczność szkolenia i to potwierdzić?

Norma ISO/IEC 17025:2005 w punkcie 5.2 Personel określa wymagania w zakresie skuteczności szkoleń jednym zdaniem:
Powinna być oceniana skuteczność podejmowanych działań dotyczących szkoleń.

Należy zapewnić, aby każdy, kto przeprowadza badania, ocenia wyniki czy podpisuje sprawozdania, miał odpowiednie kompetencje. Aby to uzyskać, określone są wymagania i pracownicy odbywają szkolenia, które powinny zapewnić uzyskanie tych kompetencji. W niektórych dziedzinach techniki, takich jak badania nieniszczące, jest wymagane, aby pracownik realizujący określone zadania miał osobisty certyfikat odpowiedniego stopnia.

Wymagania określa w tym zakresie norma PN-EN 473:2008 Badania nieniszczące
– Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących – Zasady ogólne. Ale dla poszczególnych sektorów czy branż wymagania te mogą być uszczegółowione, na przykład dla badań nieniszczących w lotnictwie jest Norma PN-EN 4179:2006 – Lotnictwo i kosmonautyka – Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu wykonującego badania nieniszczące.

Krajowy System Certyfikacji Osób przeprowadzających badania nieniszczące jest administrowany i zarządzany przez Urząd Dozoru Technicznego. System UDT-CERT spełnia wymagania określone w ogólnie uznanych i stosowanych w praktyce certyfikacyjnej normach kompetencji dla tej grupy osób obejmujących zasady kwalifikacji, oceny do celów certyfikacji oraz utrzymywania i odnawiania certyfikatów. Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT przeprowadza proces certyfikacji personelu – od wniosku kandydata ubiegającego się o certyfikację, przez jego ocenę, wydanie decyzji o certyfikacji, nadzór nad wydanym certyfikatem, do odnowienia czy recertyfikacji.

Kandydat ubiegający się o certyfikację musi spełnić minimalne wymagania dotyczące szkolenia, praktyki przemysłowej w odpowiedniej metodzie, stopniu oraz sektorze zastosowań badań nieniszczących, przedstawić dowód pozytywnego wyniku badania wzroku, zdać z wynikiem pozytywnym odpowiedni egzamin kwalifikacyjny oraz posiadać odpowiednie wykształcenie.

Osoby certyfikowane mogą być upoważnione przez pracodawcę do czynności określonych w normie PN-EN 473:2008 odpowiednio do stopnia kwalifikacji, z odpowiednimi ograniczeniami ustalonymi każdorazowo wyłącznie przez pracodawcę. To oznacza, że pracodawca również musi sprawdzić skuteczność szkolenia i ocenić, czy pracownik jest w danym zakresie kompetentny. Bierze przy tym pod uwagę również cechy osobiste pracownika, jego rzetelność, odpowiedzialność itd.

Jaki jest najprostszy sposób na sprawdzenie, czy pracownik osiągnął wymagany poziom kompetencji w badaniach? Najlepiej sprowadzić to w praktyce. Może to być badanie na znanej próbce lub badanie tego samego obiektu przez dwóch pracowników, (jednego oceniamy – a drugi ze znanymi nam kompetencjami). Wystarczy ocenić sposób wykonywania badania, wynik badania oraz udokumentowanie wyników. Możemy zapisać skuteczność szkolenia w protokóle badania, jeżeli służy tylko do oceny skuteczności szkolenia. Jeśli jest to dokument, który przekazany będzie do klienta, można skuteczność zapisać np. w tabeli.

Taka metoda oceny skuteczności pokaże nam praktyczne umiejętności szkolonego: umiejętność obsługi sprzętu, znajomość procedury badania, wykonania w praktyce i dokumentowania badania.

Szkolenia TWI

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz