Systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego

System oceny zgodności wyrobu budowlanego

Istnieje 6 systemów oceny zgodności dla wyrobów budowlanych: 1+, l, 2+, 2, 3 i 4. Zadania w ramach poszczególnych systemów zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych.

Dla wyrobów budowlanych zostały więc określone systemy oceny zgodności wyrobu, które definiują, jakim wymaganiom winien sprostać producent, aby mógł sprzedawać swój wyrób.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentem odniesienia (PN, lub AT krajowe lub europejskie).
Oprócz wyrobów zdefiniowanych powyżej do obrotu dopuszczone są wyroby, które nie podlegają systemowi oceny zgodności, a które spełniają następujące kryteria: są umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych i są wyrobami wytwarzanymi i stosowanymi według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej oraz wyroby budowlane o jednostkowym zastosowaniu

Elementami systemu oceny zgodności wyrobu są następujące czynności i zadania:

  • wykonywanie badań typu,
  • wykonywanie badań sondażowych,
  • ocena i nadzór nad systemem ZKP,
  • certyfikacja i nadzór nad certyfikatem wyrobu,
  • certyfikacja systemu i nadzór nad certyfikatem ZKP,
  • system zakładowej kontroli produkcji,
  • wykonywanie badań wyrobu zgodnie z planem badań.

Powyższe zadania podzielone są pomiędzy producenta i posiadającą do danej czynności (np. certyfikacji systemu ZKP) jednostkę.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz