Cele jakości w administracji publicznej

Jakość w administracji publicznej

W skład struktury dokumentacji systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2001 wchodzi: polityka jakości i wyznaczone cele jakościowe, księga jakości, podstawowe procedury systemu, procedury wspomagające, instrukcje, zarządzenia, decyzje, czyli dokumenty potrzebne organizacji do skuteczności procesów oraz zapisy.

Taka struktura obrazuje również hierarchię dokumentacji systemu zarządzania jakością. Na pierwszym miejscu widnieje polityka jakości. Norma PN-EN ISO 9001:2001 stanowi w punkcie 4.2.1, iż dokumentacja systemu zarządzania jakością powinna zawierać udokumentowane deklaracje polityki jakości i celów dotyczących jakości.

Polityka jakości jako jeden z podstawowych dokumentów systemu zarządzania jakością przedstawia:

  • stosunek kierownictwa organu podatkowego do zagadnień związanych z jakością,
  • deklaracje zaangażowania kierownictwa w sprawnie działający SZJ,
  • kierunki dalszych działań na rzecz jakości.

Polityka jakości jest więc bazą, na której opiera się system zarządzania jakością, jest punktem wyjścia do całości działań projakościowych w firmie. Dlatego między wyznaczonymi kierunkami działań w przyjętej polityce, określonymi celami w procesach i celami dotyczącymi jakości powinna zachodzić pełna harmonia.

W tworzenie polityki jakości, w której wyznacza się cele, warto zaangażować pracowników urzędu. Dzięki temu, każdy z uczestników będzie się z jej treścią identyfikował i dążył do realizacji przyjętych celów. W administracji, inaczej niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych przyjęte cele muszą ściśle współdziałać z normami prawa regulującymi funkcjonowanie np. urzędu skarbowego.

Administrare to z łaciny służenie komuś, kierowanie lub zarządzanie powierzonymi sprawami, pomoc, służba. Działanie organu podatkowego wchodzącego w skład administracji publicznej winno więc opierać się na zasadach partnerstwa co jest spójne z zasadami zarządzania, które skupiają się na kliencie, zrozumieniu jego potrzeb i wychodzeniu naprzeciw jego wymaganiom. Sprawowanie władzy przez organ administracji publicznej jest tylko narzędziem realizacji zadań w służbie społeczeństwu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz