Informacje ogólne o systemie ISO 14001

ISO 14001

Coraz więcej organizacji zaczyna zwracać uwagę na wpływ jaki wywierają na środowisko, mając na uwadze to jak są postrzegane przez społeczeństwo. Organizacje coraz częściej również dążą do zademonstrowania swoich działań w zakresie ochrony środowiska ogłaszając swoją politykę środowiskową i cele. Podejmują też czynności obejmujące nadzorowanie wpływu swej działalności na środowisko.

Proces ten odbywa się równolegle z zaostrzającymi się regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywaniem nowych systemów finansowych oraz innych działań na rzecz skutecznej jego ochrony, przy ogólnym wzroście świadomości istniejących zagrożeń i konieczności skutecznego im przeciwdziałania.

Zagadnienie to stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla wszystkich organizacji. Coraz ostrzejsze wymagania przepisów w tym zakresie powodują konieczność modernizacji wyposażenia i ponoszenia w związku z tym znacznych nakładów finansowych, bądź płacenia kar umownych.

Organizacje widzą coraz częściej potrzebę uwzględnienia w swoim zarządzaniu także zarządzania środowiskowego. Zarządzanie środowiskowe oznacza taki sposób zarządzania organizacją, aby wytwarzane wyroby i świadczone usługi w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko. Zarządzanie środowiskowe wymaga zastosowania odpowiednich środków i metod, które umożliwią realizację celów zarządzania środowiskowego.

Celem oceny i poprawy swojego oddziaływania na środowisko przedsiębiorstwa podejmują w tym zakresie różnorodne działania takie jak przeglądy i audity, czystsza produkcja (CP), stosowanie najlepszych dostępnych technologii (BAT), minimalizacja odpadów, podnoszenie świadomości ludzi poprzez szkolenia i inne formy.

Aby działania takie mogły być naprawdę efektywne i przynieść oczekiwane rezultaty powinny być prowadzone w ramach systemu zarządzania, zintegrowanego z innymi działaniami zarządu przedsiębiorstwa oraz muszą dotyczyć wszystkich istotnych czynników wpływających na środowisko (aspektów środowiskowych). Do najczęściej stosowanych systemów zarządzania środowiskowego należą systemy oparte o normę ISO 14001 oraz o rozporządzenie (dyrektywę) EMAS.

Międzynarodowe normy dotyczące zarządzania środowiskiem mają za zadanie dostarczenie przedsiębiorstwom wytycznych dla skutecznego zarządzania środowiskiem. Podstawową normą zawierającą wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego jest norma EN-ISO 14001:1996 ustanowiona jako polska norma PN-ISO 14001:1998 System zarządzania środowiskowego oparty na wymaganiach normy ISO 14001 jest dowodem, że firma minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko, działała zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi oraz że zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz