Czy można uniknąć obowiązków prowadzenia ewidencji odpadów?

ewidencja odpadów w firmir
Gospodarując wytwarzanymi przez siebie odpadami w pierwszej kolejności musisz na podstawie katalogu odpadów zaklasyfikować je oraz określić, jakiemu rodzajowi działalności podlegasz. Czy możesz swoje obowiązki przynajmniej w części scedować na inny podmiot?
W zależności od typu działalności musisz zwrócić się do odpowiedniego dla siedziby lub miejsca prowadzenia działalności Twojej firmy starostwa powiatowego z wnioskiem o wydanie właściwej decyzji odpadowej. Właściwość miejscowa uzależniona jest od typu decyzji, o jaką wnioskujesz. Będzie to zawsze miejsce prowadzenia działalności,  a wiec wytwarzania czy przetwarzania odpadów. Miejsce siedziby będzie adekwatne natomiast dla transportu odpadów.  Szczegóły, jak przygotować wniosek, znajdziesz w ustawie o odpadach.
Zezwolenia obejmują zazwyczaj kilka rodzajów działalności. Możesz uzyskać decyzję zarówno na wytwarzanie, jak i unieszkodliwianie oraz magazynowanie odpadów.

Za co jesteś odpowiedzialny?

Niezależnie od tego, jaką decyzję administracyjną powinieneś mieć, odpowiadasz za:
 • podpisanie umowy na wywóz odpadów komunalnych z lokalnym przedsiębiorstwem sanitarno- porządkowym,
 • przekazywanie odpadów firmom działającym na mocy ważnych decyzji, zezwalających im na działalność w zakresie odbioru lub unieszkodliwiania tych odpadów. Najlepiej  posiadać kopię decyzji wydanych ww. firmom, zezwalających im na gospodarowanie odpadami, które im przekazujesz. Pozwolenie to będzie wymagane przez organ Inspekcji Ochrony Środowiska w czasie kontroli w celu upewnienia się, czy przekazałeś odpady uprawnionej do ich odbioru jednostce,
 • wyznaczenie miejsca magazynowania odpadów zapewniającego ich bezpieczne magazynowanie dla ludzi i środowiska naturalnego,
 • zorganizowanie opisanych pojemników do magazynowania odpadów tego wymagających, (np. pojemnik na zużyte opakowania po olejach i płynach, pojemnik na zużyty sorbent, pojemnik na zużyte akumulatory i baterie),
 • nie mieszanie różnych rodzajów  odpadów, z zastrzeżeniem dopuszczalnych wyjątków.

Ewidencja odpadów

Przekazując odpady firmom zewnętrznym zobowiązany jesteś prowadzić ich ewidencję (oprócz odpadów komunalnych). W momencie przekazania wypełniasz w 3 egzemplarzach kartę przekazania odpadu z przeznaczeniem dla:
 • przekazującego,
 • transportującego,
 • odbierającego odpady
 • lub w 2 egzemplarzach w przypadku, gdy transportujący i odbierający odpady są tym samym podmiotem.
Karta ta musi być podstemplowana przez każdy podmiot uczestniczący w przekazaniu odpadu i mieć wpisaną datę przekazania, odbioru do transportu i ostatecznego oddania odpadu do końcowego odbiorcy. Kompletnie podstemplowana musi wrócić do ciebie.

Karta ewidencji odpadu

Przy pierwszym przekazaniu danego odpadu w danym roku, po wypełnieniu karty przekazania, zakładasz dla danego odpadu kartę ewidencji odpadu. Na przygotowanej karcie wpisujesz kolejne przekazania odpadu w danym roku.
Dokumenty te są bardzo ważne, gdyż na ich podstawie prowadzisz sprawozdawczość z ilości wytworzonych, zebranych, unieszkodliwionych lub odzyskanych odpadów. Na koniec roku sporządzasz Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów i wysyłasz je do 31 marca każdego roku za rok ubiegły do odpowiedniego dla siedziby firmy urzędu marszałkowskiego.
Wzór formularza znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 lutego 2006 r.
Zapamietaj! W twoim zakładzie mogą powstawać odpady w wyniku usług serwisowych, prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Jeśli odpowiednio skonstruujesz umowę z tymi firmami, możesz uniknąć obowiązków dotyczących tych odpadów.
Musisz tylko zadbać, by w umowach tych nie znalazły się  zapisy mówiące o tym, że Ty, a nie firma serwisowa jesteś wytwórcą odpadu. Jeśli masz taką umowę, odpowiedzialność za gospodarowanie danymi odpadami przechodzi na firmę usługową.

Sprawozdawczość

Jesteś zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat:
 • karty ewidencji i przekazania odpadów,
 • zbiorcze zestawienia o ilości wytworzonych odpadów.
Decyzje zezwalające Tobie oraz firmom odbierającym od ciebie odpady na działalność w zakresie gospodarowania odpadami przechowujesz jeszcze przez okres 5 lat po wygaśnięciu ich ważności.