Dotacje przy certyfikacie wyrobu

Dotacje przy certyfikacie wyrobu

Musisz uzyskać certyfikat na swoje wyroby. Słyszałeś, że na wdrażanie systemów jest dofinansowanie. Zadajesz sobie pytanie, czy jest jakaś możliwość dofinansowania Twojej firmy przy certyfikacie wyrobu, aby trochę zmniejszyć koszty?

Oczywiście, że jest taka możliwość. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 października 2007 r istnieją możliwości częściowego dofinansowania z tytułu poniesionych kosztów związanych z certyfikacją wyrobów. Pomoc de minimus na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych oferowana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom i może być udzielana nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.

Uzyskanie certyfikatu wyrobu to w rozumieniu rozporządzenia uzyskiwanie oraz przedłużanie ważności certyfikatów, świadectw i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych. Pomoc nie dotyczy certyfikatów, świadectw i atestów zgodności z normami Jednolitego Rynku Europejskiego i innych wymaganych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca może uzyskać pomoc od ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli złoży wniosek (określony w rozporządzeniu) z wymaganymi dokumentami przed terminem uzyskania certyfikatu wyrobu, nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS, nie uzyskał pomocy publicznej na uzyskanie certyfikatu wyrobu z innych źródeł oraz pomocy de minimis, w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych (suma dofinansowania określona w rozporządzeniu).

Jakie koszty mogą być objęte dofinansowaniem? Są to koszty (poniesione w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorca złożył wniosek) dotyczące usług doradczych; przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej, transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej, wysłanych do badań certyfikacyjnych; kosztów przeprowadzenia badań certyfikacyjnych i wydania certyfikatu wyrobu.

Tego już chyba nie musimy tłumaczyć, że poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.
Jaka może być wielkość uzyskanego dofinansowania? Nie może przekroczyć 50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą, a roczny limit pomocy dla przedsiębiorcy wynosi 50.000 zł.

Wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem, który jest załączony do rozporządzenia, należy złożyć do 31 października danego roku kalendarzowego. Zawiera on podstawowe informacje o przedsiębiorcy, pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę, wyrobie, certyfikacie. Dodatkowo oświadczenie przedsiębiorcy, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdzie Pan w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz.U. 2007.210.1522).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz