Zmiany w serii ISO 9000

W zakresie serii ISO 9000 zmienia się bardzo dużo. Omówimy kolejno według normy rodziny ISO 9000 i normy związane z nimi oraz jaki jest ich status.

Norma, według której może być organizacja certyfikowana, to ISO 9001:2008 – Quality management systems – Requirements – polski odpowiednik  PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością -Wymagania. Dla tych, którzy mają wdrożony system według wydania z roku 2000, jest jeszcze czas do końca przyszłego roku na dostosowanie systemu do nowego wydania. Zmiany w nowym wydaniu w stosunku di ISO 9001:2000 są niewielkie.

ISO 9000:2005 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary – polski odpowiednik PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia. Pomocna dla jednoznacznego zrozumienia terminów używanych w ISO 9001 i norm z nią związanych.

ISO 9004:2000 Quality management systems – Guidelines for performance improvements – polski odpowiednik PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. Stanowi ona spójną parę norm dotyczących zarządzania i zawiera w swoim tekście również wymagania ISO 9001:2000. Pomaga na szersze spojrzenie na zarządzanie jakością i daje nam wytyczne pomocne zarówno do wdrożenia, jak i doskonalenia funkcjonowania systemu. Norma ta jest obecnie aktualizowana. Jej ISO/FDIS 9004:2009 (FDIS – Final Draft International Standard) jest już zatwierdzony. Oczekujemy więc na nowe wydanie tej normy. Nowe wydanie zmienia tytuł na „Managing for the Sustained Success of an Organization -A Quality Management Approach.” (Zarządzanie dla trwałego sukcesu organizacji – podejście do zarządzania jakością). Jest krótsza od poprzedniego wydania, częściowo dlatego, że usunięto tekst ISO 9001, zawarty w wydaniu z roku 2000.

Nowe wydanie nie jest przewodnikiem ISO 9001, a jej rozdziały to: Zakres, Powołania normatywne, Terminy i definicje, Zarządzanie dla trwałego sukcesu organizacji, Strategia dla formułowania polityki, planowania i rozwoju, Zarządzanie zasobami, Zarządzanie procesami, Monitorowanie, pomiary, analizy i przegląd, Doskonalenie, innowacje i uczenie się, Załącznik A: Narzędzia samooceny, Załącznik B: Zasady zarządzania jakością, Załącznik C: Powiązania między ISO 9004-2009 i ISO 9001:2008, Bibliografia.

ISO/FDIS 9004 daje wskazówki do osiągnięcia trwałego sukcesu w organizacji. Aby osiągnąć trwały sukces, organizacja powinna w sposób zrównoważony zaspokajać swoje potrzeby, oczekiwania klientów i innych zainteresowanych stron. Powinna dbać o ochronę środowiska, efektywnie zarządzać: możliwościami i ryzykiem, uczyć się przez doświadczenie i wdrażać doskonalenie i innowacje. ISO/FDIS 9004:2009 kładzie większy nacisk na zarządzanie jakością wykorzystując systematyczne i ciągłe doskonalenie swojej organizacji.

ISO 10001:2007 Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for code of conduct for organizationsPN-ISO 10001 w trakcie opracowania Zarządzanie jakością – Zadowolenie klienta – Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania.

ISO 10002:2004 Quality management – Customer satisfacion – Guidelines for complaints handling in organizations – polskie wydanie PN-ISO 10002:2006 Zarządzanie jakością – Zadowolenie klienta – Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach.

W zakresie serii ISO 9000 zmienia się bardzo dużo. Omówimy kolejno według normy rodziny ISO 9000 i normy związane z nimi oraz jaki jest ich status.

ISO 10003:2007 Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for dispute resolution external to organization – polskie wydanie PN-ISO 10003 Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnętrz organizacji – w trakcie opracowania.

ISO 10005:2005 Quality management systems – Guidelines for quality plans – polskie wydanie PN-ISO 10005:2007 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne dotyczące planów jakości. Norma znana już organizacjom posiadającym System Zarządzania Jakością. Stosowana dość powszechnie szczególnie w dużych organizacjach, ale i w mniejszych przy skomplikowanych zleceniach. Ostatnio popularna także w organizacjach wdrażających system ZKP.

ISO 10006:2003 Quality management systems – Guidelines for quality management in projects – polskie wydaniePN-ISO 10006:2005 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach. Także znana. Jest to nowe wydanie normy.
ISO 10007:2003 Quality management systems – Guidelines for configuration management – polskie wydanie toPN-ISO 10007:2005 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją.
ISO 10012:2003 Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment – polskie wydanie to PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami – Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.
Jednak częściej stosowane jest przez organizacje stare wydanie normy PN-ISO 10012-1:1998/Ap1:2001Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyposażenia pomiarowego. System potwierdzania metrologicznego wyposażenia pomiarowego. Również PCA powołuje się w swoich dokumentach  na stare wydanie tej normy.ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation – to raport techniczny, którego polska wersja to Wytyczne dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością.

ISO 10014:2006 Quality management – Guidelines for realizing financial and economic benefits to nowa norma, której polski odpowiednik to PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością – Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych.

ISO 10015:1999 Quality management – Guidelines for training – polskie wydanie to  PN-ISO 10015:2004Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące szkolenia.

ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 – polski odpowiednik to PKN-ISO/TR10017:2005 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000.

ISO 10019:2005 Guidelines for selection of quality management system consultants and use of their services, a jej polski odpowiednik to PN-ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług.

ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing,  a jej polski odpowiednik to PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. Powszechnie stosowana przez organizacje norma również do planowania auditów wewnętrznych. Norma ISO 19011 jest obecnie aktualizowana i jest w wersji CD, trudno zatem określić, jaka będzie wersja ostateczna.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz