Zasady zarządzania jakością

Normy serii ISO 9000:2000 oparte są na ośmiu zasadach zarządzania jakością. Powinny być stosowane przez najwyższe kierownictwo i pracowników w trakcie wdrożenia i doskonalenia systemu.
Poniżej przedstawiono zasady oparte na normie ISO 9004:2000 i ISO Quality management principles.

Zasada 1 – Orientacja na klienta – Każda organizacja zależy od swoich klientów, dlatego zrozumienie i zaspakajanie ich potrzeb i oczekiwań rynkowych, tak obecnych i przyszłych jest najważniejszym czynnikiem sukcesu w jej rozwoju. Ważne jest także, aby także podejmować odpowiednie starania związane z wykraczaniem ponad ich oczekiwania. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie dochodów i udziału w rynku, zwiększenie satysfakcji klientów i zbudowanie ich lojalności.

  Oczekiwane korzyści:
 • Zwiększone dochody i udział w rynku poprzez elastyczne i szybkie reagowanie na sposobności (możliwości) rynkowe.
 • Zwiększona lojalność klienta prowadzi do stabilnego biznesu

Zasady realizacji:

 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta.
 • Mierzenie zadowolenia klienta i działanie w oparciu o wyniki tych pomiarów.
 • Zagwarantowanie, że cele organizacji są powiązane z potrzebami i oczekiwaniami klienta.
 • Zapewnienie, że potrzeby i oczekiwania klienta są podawane do wiadomości w organizacji.
 • Zarządzanie relacjami z klientem.
 • Zagwarantowanie zrównoważonego podejścia pomiędzy klientami i innymi zainteresowanymi stronami.

Zasada 2 – Przywództwo – Kierownictwo ustala jednolity cel i kierunek działania organizacji. Powinno ono tworzyć i utrzymywać środowisko wewnętrzne, w którym pracownicy mogą się w pełni zaangażować w osiąganie celów organizacji. Podstawą tutaj mogą być funkcje kierowania takie jak planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontroling.

  Oczekiwane korzyści:

 • Pracownicy zrozumieją i są motywowani w kierunku realizacji celów organizacji.
 • Działania są oceniane, uzgadniane i wprowadzane w życie w ujednolicony sposób.

Zasady realizacji:

 • Rozważanie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, włączając w to klientów, właścicieli, pracowników, dostawców, lokalne społeczności i ogół społeczeństwa.
 • Ustanowienie wyraźnej wizji przyszłości organizacji.
 • Ustanowienie celów zaspokajających wyzwania.
 • Stworzenie i podtrzymywanie modeli wartości na wszystkich szczeblach organizacji.
 • Utrwalanie zaufania i eliminacja obaw.
 • Zapewnianie pracownikom wymaganych zasobów, szkolenia i swobody tak, aby działali odpowiedzialnie i obowiązkowo.
 • Inspirowanie, zachęcanie i uznawanie wkładu pracowników.

Zasada 3 – Zaangażowanie ludzi – Pracownicy na wszystkich szczeblach stanowią istotę organizacji, a ich pełne zaangażowanie się umożliwia wykorzystanie ich zdolności dla dobra organizacji. Oczekiwane korzyści:

 • Przekonani, oddani i zaangażowani pracownicy.
 • Pracownicy czują się odpowiedzialni za swoje własne działania.
 • Pracownicy chętnie uczestniczą i przyczyniają się do ciągłego doskonalenia.

Zasady realizacji:

 • Zrozumienie ważności wkładu i roli pracownika w organizacji.
 • Rozpoznawanie ograniczeń w działaniu.
 • Akceptacja własności i odpowiedzialności przy rozwiązywaniu problemów.
 • Ocena działania na tle własnych celów osobistych.
 • Aktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia kompetencji, wiedzy i doświadczenia.
 • Swobodne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Zasada 4 – Podejście procesowe – Żądany rezultat uzyskuje się sprawniej gdy związane z tym zasoby i działania są zarządzane jako proces.
Oczekiwane korzyści:

 • Zdolność do ponoszenia niższych kosztów i krótszych czasów cyklu dzięki efektywnemu korzystaniu z zasobów.
 • Lepsze, stałe i dające się przewidzieć wyniki.
 • Zdolność do realizacji efektywniejszego procesu doskonalenia.

Zasady realizacji:

 • Korzystanie z metody procesowej w celu zdefiniowania zasadniczych działań koniecznych do uzyskania pożądanego wyniku.
 • Ustalenie wyraźnej odpowiedzialności za zarządzanie działaniami kluczowymi.
 • Zrozumienie i mierzenie zdolności działań kluczowych.
 • Rozpoznanie obszarów wzajemnego oddziaływania działań kluczowych w obrębie i między funkcjami organizacji.
 • Zarządzanie skoncentrowane na czynnikach takich jak zasoby, metody i materiały, co spowoduje poprawę działań kluczowych organizacji.
 • Ocena zagrożeń, następstw i wpływów na klientów, dostawców i inne zainteresowane strony.

Zasada 5 – Podejście systemowe do zarządzania – oIdentyfikacja, zrozumienie i zarządzanie systemem wzajemnie powiązanych procesów jako systemem przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji w osiąganiu celów. Oczekiwane korzyści:

 • Uzgadnianie procesów, które najlepiej przyczynią się do uzyskania pożądanych wyników.
 • Możliwość koncentrowania wysiłku na kluczowych procesach.
 • Zapewnia zaufanie u najważniejszych zainteresowanych stron co do sprawności i efektywności organizacji.

Zasady realizacji:

 • Strukturyzacja systemu w celu uzyskania celów organizacji w najbardziej skuteczny sposób.
 • Zrozumienie wzajemnych zależności między procesami systemu.
 • Układanie celów i definiowanie, jak powinny przebiegać poszczególne działania w obrębie systemu.
 • Ciągłe udoskonalanie systemu poprzez mierzenie i ocenianie.

Zasada 6 – Ciągłe doskonalenie – Ciągłe doskonalenie powinno być stałym celem organizacji Oczekiwane korzyści:

 • Zwiększona konkurencyjność dzięki ulepszonym możliwościom organizacyjnym.

Elastyczność w szybkim reagowaniu na pojawiające się sygnały. Zasady realizacji:

 • Wykorzystanie spójnego podejścia w całej organizacji do ciągłego doskonalenia.
 • Zapewnienie pracownikom szkoleń w zakresie metod i narzędzi ciągłego udoskonalania.
 • Ciągłe udoskonalania produktów, procesów i systemów stanowi cel każdej osoby w organizacji.
 • Ustalenie celów do prowadzenia oraz miar do śledzenia ciągłych usprawnień.
 • Monitorowanie usprawnień.

Zasada 7 – Podejmowanie decyzji na podstawie faktów – Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji. Oczekiwane korzyści:

 • Decyzje podparte wiarygodnymi informacjami.
 • Zdolność do przedstawiania skuteczności wcześniejszych decyzji poprzez odniesienie się do zapisów i faktów.
 • Zdolność do przeglądania, odrzucania i zmieniania opinii oraz decyzji.

Zasady realizacji:

  Zagwarantowanie (poprzez analizę) dostatecznej dokładności i wiarygodności danych i informacji.

 • Dostępność danych dla tych wszystkich, którzy je potrzebują.
 • Podejmowanie decyzji rozpoczynanie działań w oparciu o rzeczową analizę wspomaganą doświadczeniem i intuicją.

Zasada 8 – Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami – Organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni, a wzajemnie korzystne powiązania zwiększają zdolność obu stron do tworzenia wartości. Oczekiwane korzyści:

 • Zwiększona zdolność do tworzenia wartości dla obu stron.
 • Elastyczność i szybkość uzgodnionych wspólnych reakcji na zmieniające się rynki.
 • Optymalizacja kosztów i zasobów.

Zasady realizacji:

 • Rozpoznawanie i wybieranie najważniejszych dostawców.
 • Ustanowienie stosunków, które wyrównują krótkofalowe korzyści z długofalowymi rozważaniami.
 • Wspólne korzystanie z doświadczeń i zasobów z najważniejszymi partnerami.
 • Tworzenie czytelnego i otwartego sposobu komunikowania się.
 • Ustanowienie wspólnych działań usprawniających.
 • Inspirowanie, zachęcanie i uznawanie udoskonaleń i osiągnięć.

Zasady te zostały opracowane głównie na użytek najwyższego kierownictwa, które dzięki ich stosowaniu może przyczynić się do osiągania efektywności i skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania. Mogą być one także wykorzystane do skutecznego wdrażania systemu, prowadzenia auditów i do przeprowadzenia samooceny.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz