Wymagania normy IS0 14001

Wymagania normy ISO 14001
Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem, które umożliwią Organizacji sformułowanie polityki i celów, przy wzięciu pod uwagę obowiązujące przepisy prawne informacje dotyczące istotnego wpływu na środowisko. Dotyczy to tych aspektów środowiskowych, które Organizacja może kontrolować i na które może mieć wpływ. Norma natomiast nie ustanawia żadnych określonych kryteriów spełniania wymagań wobec środowiska.Interpretacja wymagań:
Polityka środowiskowa Zgodnie z zapisami w normie ISO 14001 Organizacja powinna posiadać system zarządzania środowiskiem. W tym celu niezbędne jest zdefiniowanie przez kierownictwo polityki środowiskowej Organizacji. Polityka ta powinna:

 1. być odpowiednia do charakteru, skali i oraz aspektów środowiskowych dotyczących jej działalności, wyrobów i usług;
 2. zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniu;
 3. zawierać zobowiązanie do zachowania zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami oraz innymi wymaganiami, które dotyczą Organizacji;
 4. stanowić podstawę dla ustanowienia i przeglądu celów i zadań środowiskowych;
 5. Polityka powinna być udokumentowana, wdrożona, utrzymywana i zakomunikowana wszystkim zatrudnionym oraz publicznie dostępna.

Planowanie Aspekty środowiskowe Organizacja powinna posiadać procedurę identyfikacji aspektów środowiskowych swojej działalności, wyrobów i usług, które może nadzorować i na które może mieć wpływ, aby ustalić te aspekty które mają lub mogą mieć istotny wpływ na środowisko. Należy zapewnić, że aspekty związane z tymi istotnymi wpływami są brane pod uwagę przy ustalaniu jej celów środowiskowych, a informacje te powinny być aktualizowane.

Wymagania prawne i inne Organizacja powinna posiadać procedurę identyfikowania dostępu do wymagań prawnych i innych, które dotyczą Organizacji, mających zastosowanie do aspektów środowiskowych jej działalności, wyrobów i usług.

Cele i zadania Organizacja powinna posiadać udokumentowane cele i zadania środowiska, dla każdej funkcji i poziomu w obrębie Organizacji.
Przy ustalaniu i przeglądzie celów, Organizacja powinna brać pod uwagę odpowiednie wymogi prawne i inne, jej istotne aspekty środowiskowe, opcje technologiczne i związane z nimi wymogi finansowe, operacyjne i biznesu, a także poglądy wszystkich zainteresowanych stron. Cele i zamierzenia powinny być zgodne z polityką środowiskową, włącznie z zobowiązaniem do zapobiegania zanieczyszczeniom.

Programy zarządzania środowiskowego Organizacja powinna posiadać programy osiągania celów i zadań, które powinny zawierać:

 1. określenie odpowiedzialności za osiąganie celów i zadań dla każdej funkcji i poziomu Organizacji, których one dotyczą;
 2. środki i ramy czasowe, za pomocą których mają być one osiągnięte. Jeżeli przedsięwzięcie dotyczy nowych projektów i nowych lub zmodyfikowanych działań, produktów lub usług to program powinien być modyfikowany, jeżeli jest to potrzebne, w celu zapewnienia, że zarządzanie środowiskiem dotyczy takich przedsięwzięć.

Wdrażanie i funkcjonowanie
Struktura i odpowiedzialność
Rola, odpowiedzialność i uprawnienia powinny być określone, udokumentowane i zakomunikowane aby umożliwić efektywne zarządzanie środowiskowe.
Kierownictwo powinno dostarczyć niezbędnych środków dla wprowadzenia i kontrolowania systemu zarządzania środowiskiem. Środki te powinny obejmować zasoby ludzkie, wiedzę specjalistyczną, środki techniczne i finansowe.
Kierownictwo Organizacji powinien wyznaczyć swojego specjalnego przedstawiciela, który niezależnie od innych obowiązków, powinien mieć określone zadania, odpowiedzialność i uprawnienia w celu:

 1. zapewnienia, że wymogi systemu zarządzania środowiskiem są ustanowione, wprowadzone i utrzymywane zgodnie z tą normą;
 2. sprawozdawczości dotyczącej systemu zarządzania środowiskiem, przedstawianej najwyższemu kierownictwu, w celu dokonania przeglądu i jako podstawy doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem.

Szkolenie, świadomość i kompetencje
Organizacja powinna zidentyfikować potrzeby szkoleniowe. Wymagane jest, aby cały personel, którego praca może mieć istotny wpływ na środowisko, był właściwie przeszkolony. Organizacja powinna posiadać procedury dla uświadomienia wszystkim zatrudnionym w każdej komórce i na każdym poziomie:

 1. ważności zgodności wykonywanych działań z polityką środowiskową, procedurami i wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego,
 2. istotnego wpływu na środowisko, aktualnego i potencjalnego, wynikającego z ich działalności oraz korzyści dla środowiska wynikających z doskonalenia własnych działań;
 3. ich roli i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności z polityką środowiskową, procedurami i wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego łącznie z postępowaniem na wypadek awarii i postępowaniem poawaryjnym,
 4. potencjalnych konsekwencji wynikających z odstępstwa od ustalonych procedur operacyjnych.

Personel wykonujący konkretne zadania, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko, powinien być kompetentny. Wskazane jest odpowiednie wykształcenie lub szkolenie i doświadczenie. komunikowanie się.
Organizacja powinna posiadać odpowiednie procedury w odniesieniu do aspektów środowiskowych i systemu zarządzania środowiskiem dla:

  a) wewnętrznej komunikacji pomiędzy różnymi poziomami i funkcjami Organizacji; b) przyjmowania, dokumentowania i udzielania informacji dla zainteresowanych stron na zewnątrz

Organizacja powinna uwzględnić procesy zewnętrznej komunikacji dotyczące istotnych aspektów środowiskowych i udokumentować swoje decyzje.
Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
Organizacja powinna posiadać informację w formie pisemnej lub elektronicznej, w celu:

 1. opisu podstawowych elementów systemu zarządzania i ich wzajemnych powiązań;
 2. ustalenia odniesień do dokumentacji związanej.

Nadzór nad dokumentacją
Organizacja powinna posiadać procedury nadzorowania wszystkich dokumentów wymaganych przez normę ISO 14001, w celu zapewnienia, że:

 1. dokumenty można zlokalizować;
 2. poddawane są one okresowym przeglądom, wprowadzane są zmiany, jeżeli to jest konieczne i zatwierdzane są przez upoważniony personel;
 3. aktualne wersje odpowiednich dokumentów są dostępne we wszystkich miejscach, gdzie wykonywane są działania istotne dla istotne dla sprawnego funkcjonowania systemu;
 4. zdezaktualizowane dokumenty będą bezzwłocznie usuwane ze wszystkich miejsc, w których są wydawane i stosowane, lub w inny sposób zabezpieczone przed niezamierzonym wykorzystaniem;
 5. jakiekolwiek nieaktualne dokumenty, przechowywane w związku z wymaganiami przepisów prawnych lub w celu zabezpieczenia informacji są odpowiednio identyfikowane.

Dokumentacja powinna być legalna, datowana (z datą wydania) i łatwa do zidentyfikowania, utrzymywana w sposób uporządkowany i przechowywana przez określony czas. Powinny być ustanowione i utrzymywane procedury dotyczące tworzenia i modyfikacji różnych typów dokumentów.
Sterowanie operacyjne
Organizacja powinna zidentyfikować te operacje i działania, które są związane z zidentyfikowanymi istotnymi aspektami środowiskowymi zgodnie z swoją polityką, celami i zamierzeniami. Organizacja powinna planować te działania, łącznie z utrzymywaniem wyposażenia, w celu zapewnienia, że są one prowadzone w ustalonych warunkach poprzez:

 1. ustanowienie i utrzymywanie udokumentowanych procedur w obszarach w których ich brak może prowadzić do odstępstw od polityki, celów i zadań środowiskowych;
 2. określenie w procedurach kryteriów operacyjnych;
 3. ustanowienie i utrzymywanie procedur dotyczących możliwych do zidentyfikowania istotnych aspektów środowiskowych związanych z towarami i usługami, z których korzysta Organizacja, oraz informowania poddostawców i podwykonawców o odpowiednich procedurach i wymaganiach.

Gotowość na wypadek awarii i postępowanie poawaryjne
Organizacja powinna posiadać procedury dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń i sytuacji awaryjnych, postępowania poawaryjnego oraz dla zapobiegania i zmniejszania wpływu na środowisko, które mogą im towarzyszyć. Procedury te powinny być poddawane przeglądom i korektom na wypadek awarii i postępowania poawaryjnego, szczególnie po zajściu wypadku lub wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej.

Pomiary i doskonalenie

Monitorowanie i pomiary
Organizacja powinna posiadać udokumentowane procedury monitorowania i pomiaru kluczowych charakterystyk swoich działań i czynności, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko. Powinny być dokonywane zapisy informacji w celu możliwości śledzenia działań, zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi Organizacji.
Wyposażenie stosowane do monitoringu powinno być wzorcowane i konserwowane, a zapisy z tym związane powinny być przechowywane zgodnie z odpowiednimi procedurami.
Organizacja powinna posiadać udokumentowaną procedurę okresowej oceny zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Organizacja powinna posiadać procedury określania odpowiedzialności i uprawnień w zakresie postępowania z niezgodnościami i ich badania, podejmowania działań w celu zmniejszenia wywołanego wpływu na środowisko oraz inicjowania i przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych. Jakiekolwiek działania korygujące i zapobiegawcze, podejmowane dla wyeliminowania przyczyn aktualnych i potencjalnych niezgodności, powinny być odpowiednie do ważności problemu i proporcjonalne do ich wpływu na środowisko.
Organizacja powinna wprowadzać i zapisywać wszelkie zmiany w udokumentowanych procedurach wynikających z działań korygujących i prewencyjnych.
Zapisy Organizacja powinna posiadać procedury identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami dotyczącymi środowiska. Zapisy te powinny obejmować przebieg szkoleń oraz wyniki auditów i przeglądów.
Zapisy dotyczące środowiska powinny być czytelne, łatwe do zidentyfikowania i przystosowane do działalności, produktu lub usługi. Zapisy dotyczące środowiska powinny być przechowywane i utrzymywane w taki sposób, aby były łatwo dostępne i zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Czas ich przechowywania powinien być ustalony i zapisany.
Zapisy powinny być utrzymywane odpowiednio do systemu i organizacji, w celu wykazania zgodności z wymaganiami normy.
Audit systemu zarządzania środowiskowego Organizacja powinna posiadać program (y) i procedury dla okresowych auditów systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzanych w celu:

 1. określenia czy system zarządzania środowiskowego jest: zgodny z planowanymi przedsięwzięciami dotyczącymi zarządzania środowiskowego obejmującymi wymagania tej normy;
  właściwie wprowadzony i utrzymywany;
 2. dostarczenia kierownictwu informacji dotyczących wyników z auditów.

Program auditów, łącznie z harmonogramem, powinien by oparty na ważności działań związanych ze środowiskiem i wynikach poprzednich auditów. Procedury auditu powinny obejmować zakres auditu, częstotliwość i metodykę, jak również odpowiedzialność i wymagania dotyczące przeprowadzania auditów i dokumentowania wyników.

Przegląd dokonany przez kierownictwo Kierownictwo Organizacji powinno, w określonych przedziałach czasu dokonywać przeglądu systemu zarządzania środowiskowego. Przegląd powinien być udokumentowany.
Przegląd wykonywany przez kierownictwo powinien wskazywać możliwą potrzebę zmian polityki, celów i innych elementów systemu zarządzania środowiskowego, w świetle wyników auditu systemu zarządzania środowiskowego, zmieniających się okoliczności i zobowiązania do ciągłego doskonalenia.

ZAŁĄCZNIKI
Norma, poza dokładnym opisem, zawiera również trzy załączniki, a mianowicie:

 • Załącznik A, który podaje dodatkowe wytyczne dla właściwej interpretacji wymagań normy.
 • Załącznik B, który podaje podstawowe powiązania pomiędzy normą ISO 14001 i ISO 9001. Celem tego porównania jest zademonstrowanie spójności obu systemów. Jest to przydatne dla tych firm, które wdrożyły już jedną z norm i chciałyby wdrożyć drugą.
 • Załącznik C, który obejmuję bibliografię.

Related Post

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz