Wymagania normy IS0 14001

norma 14001 wymagania

Wymagania normy ISO 14001

Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem, które umożliwią Organizacji sformułowanie polityki i celów, przy wzięciu pod uwagę obowiązujące przepisy prawne informacje dotyczące istotnego wpływu na środowisko. Dotyczy to tych aspektów środowiskowych, które Organizacja może kontrolować i na które może mieć wpływ. Norma natomiast nie ustanawia żadnych określonych kryteriów spełniania wymagań wobec środowiska.
Interpretacja wymagań normy ISO 14001:

Polityka środowiskowa Zgodnie z zapisami w normie ISO 14001 Organizacja powinna posiadać system zarządzania środowiskiem. W tym celu niezbędne jest zdefiniowanie przez kierownictwo polityki środowiskowej Organizacji. Polityka ta powinna:

 1. być odpowiednia do charakteru, skali i oraz aspektów środowiskowych dotyczących jej działalności, wyrobów i usług;
 2. zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniu;
 3. zawierać zobowiązanie do zachowania zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami oraz innymi wymaganiami, które dotyczą Organizacji;
 4. stanowić podstawę dla ustanowienia i przeglądu celów i zadań środowiskowych;
 5. Polityka powinna być udokumentowana, wdrożona, utrzymywana i zakomunikowana wszystkim zatrudnionym oraz publicznie dostępna.

Planowanie

Aspekty środowiskowe Organizacja powinna posiadać procedurę identyfikacji aspektów środowiskowych swojej działalności, wyrobów i usług, które może nadzorować i na które może mieć wpływ, aby ustalić te aspekty które mają lub mogą mieć istotny wpływ na środowisko. Należy zapewnić, że aspekty związane z tymi istotnymi wpływami są brane pod uwagę przy ustalaniu jej celów środowiskowych, a informacje te powinny być aktualizowane.

Wymagania prawne i inne

Organizacja powinna posiadać procedurę identyfikowania dostępu do wymagań prawnych i innych, które dotyczą Organizacji, mających zastosowanie do aspektów środowiskowych jej działalności, wyrobów i usług.

Cele i zadania

Organizacja powinna posiadać udokumentowane cele i zadania środowiska, dla każdej funkcji i poziomu w obrębie Organizacji.
Przy ustalaniu i przeglądzie celów, Organizacja powinna brać pod uwagę odpowiednie wymogi prawne i inne, jej istotne aspekty środowiskowe, opcje technologiczne i związane z nimi wymogi finansowe, operacyjne i biznesu, a także poglądy wszystkich zainteresowanych stron. Cele i zamierzenia powinny być zgodne z polityką środowiskową, włącznie z zobowiązaniem do zapobiegania zanieczyszczeniom.

Programy zarządzania środowiskowego

Organizacja powinna posiadać programy osiągania celów i zadań, które powinny zawierać:

 1. określenie odpowiedzialności za osiąganie celów i zadań dla każdej funkcji i poziomu Organizacji, których one dotyczą;
 2. środki i ramy czasowe, za pomocą których mają być one osiągnięte. Jeżeli przedsięwzięcie dotyczy nowych projektów i nowych lub zmodyfikowanych działań, produktów lub usług to program powinien być modyfikowany, jeżeli jest to potrzebne, w celu zapewnienia, że zarządzanie środowiskiem dotyczy takich przedsięwzięć.

Wdrażanie i funkcjonowanie ISO 14001

Struktura i odpowiedzialność

Rola, odpowiedzialność i uprawnienia powinny być określone, udokumentowane i zakomunikowane aby umożliwić efektywne zarządzanie środowiskowe.
Kierownictwo powinno dostarczyć niezbędnych środków dla wprowadzenia i kontrolowania systemu zarządzania środowiskiem. Środki te powinny obejmować zasoby ludzkie, wiedzę specjalistyczną, środki techniczne i finansowe.
Kierownictwo Organizacji powinien wyznaczyć swojego specjalnego przedstawiciela, który niezależnie od innych obowiązków, powinien mieć określone zadania, odpowiedzialność i uprawnienia w celu:

 1. zapewnienia, że wymogi systemu zarządzania środowiskiem są ustanowione, wprowadzone i utrzymywane zgodnie z tą normą;
 2. sprawozdawczości dotyczącej systemu zarządzania środowiskiem, przedstawianej najwyższemu kierownictwu, w celu dokonania przeglądu i jako podstawy doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem.

Szkolenie, świadomość i kompetencje w  ISO 14001

Organizacja powinna zidentyfikować potrzeby szkoleniowe. Wymagane jest, aby cały personel, którego praca może mieć istotny wpływ na środowisko, był właściwie przeszkolony. Organizacja powinna posiadać procedury dla uświadomienia wszystkim zatrudnionym w każdej komórce i na każdym poziomie:

 1. ważności zgodności wykonywanych działań z polityką środowiskową, procedurami i wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego,
 2. istotnego wpływu na środowisko, aktualnego i potencjalnego, wynikającego z ich działalności oraz korzyści dla środowiska wynikających z doskonalenia własnych działań;
 3. ich roli i odpowiedzialności w osiąganiu zgodności z polityką środowiskową, procedurami i wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego łącznie z postępowaniem na wypadek awarii i postępowaniem poawaryjnym,
 4. potencjalnych konsekwencji wynikających z odstępstwa od ustalonych procedur operacyjnych.

Personel wykonujący konkretne zadania, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko, powinien być kompetentny. Wskazane jest odpowiednie wykształcenie lub szkolenie i doświadczenie. komunikowanie się.
Organizacja powinna posiadać odpowiednie procedury w odniesieniu do aspektów środowiskowych i systemu zarządzania środowiskiem dla:

  a) wewnętrznej komunikacji pomiędzy różnymi poziomami i funkcjami Organizacji; b) przyjmowania, dokumentowania i udzielania informacji dla zainteresowanych stron na zewnątrz

Organizacja powinna uwzględnić procesy zewnętrznej komunikacji dotyczące istotnych aspektów środowiskowych i udokumentować swoje decyzje.

Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego w ISO 14001

Organizacja powinna posiadać informację w formie pisemnej lub elektronicznej, w celu:

 1. opisu podstawowych elementów systemu zarządzania i ich wzajemnych powiązań;
 2. ustalenia odniesień do dokumentacji związanej.

Nadzór nad dokumentacją w ISO 14001

Organizacja powinna posiadać procedury nadzorowania wszystkich dokumentów wymaganych przez normę ISO 14001, w celu zapewnienia, że:

 1. dokumenty można zlokalizować;
 2. poddawane są one okresowym przeglądom, wprowadzane są zmiany, jeżeli to jest konieczne i zatwierdzane są przez upoważniony personel;
 3. aktualne wersje odpowiednich dokumentów są dostępne we wszystkich miejscach, gdzie wykonywane są działania istotne dla istotne dla sprawnego funkcjonowania systemu;
 4. zdezaktualizowane dokumenty będą bezzwłocznie usuwane ze wszystkich miejsc, w których są wydawane i stosowane, lub w inny sposób zabezpieczone przed niezamierzonym wykorzystaniem;
 5. jakiekolwiek nieaktualne dokumenty, przechowywane w związku z wymaganiami przepisów prawnych lub w celu zabezpieczenia informacji są odpowiednio identyfikowane.

Dokumentacja powinna być legalna, datowana (z datą wydania) i łatwa do zidentyfikowania, utrzymywana w sposób uporządkowany i przechowywana przez określony czas. Powinny być ustanowione i utrzymywane procedury dotyczące tworzenia i modyfikacji różnych typów dokumentów.

Sterowanie operacyjne

Organizacja powinna zidentyfikować te operacje i działania, które są związane z zidentyfikowanymi istotnymi aspektami środowiskowymi zgodnie z swoją polityką, celami i zamierzeniami. Organizacja powinna planować te działania, łącznie z utrzymywaniem wyposażenia, w celu zapewnienia, że są one prowadzone w ustalonych warunkach poprzez:

 1. ustanowienie i utrzymywanie udokumentowanych procedur w obszarach w których ich brak może prowadzić do odstępstw od polityki, celów i zadań środowiskowych;
 2. określenie w procedurach kryteriów operacyjnych;
 3. ustanowienie i utrzymywanie procedur dotyczących możliwych do zidentyfikowania istotnych aspektów środowiskowych związanych z towarami i usługami, z których korzysta Organizacja, oraz informowania poddostawców i podwykonawców o odpowiednich procedurach i wymaganiach.

Gotowość na wypadek awarii i postępowanie poawaryjne

Organizacja powinna posiadać procedury dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń i sytuacji awaryjnych, postępowania poawaryjnego oraz dla zapobiegania i zmniejszania wpływu na środowisko, które mogą im towarzyszyć. Procedury te powinny być poddawane przeglądom i korektom na wypadek awarii i postępowania poawaryjnego, szczególnie po zajściu wypadku lub wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej.

Pomiary i doskonalenie w normie ISO 14001

Monitorowanie i pomiary

Organizacja powinna posiadać udokumentowane procedury monitorowania i pomiaru kluczowych charakterystyk swoich działań i czynności, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko. Powinny być dokonywane zapisy informacji w celu możliwości śledzenia działań, zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi Organizacji.

Wyposażenie stosowane do monitoringu powinno być wzorcowane i konserwowane, a zapisy z tym związane powinny być przechowywane zgodnie z odpowiednimi procedurami.
Organizacja powinna posiadać udokumentowaną procedurę okresowej oceny zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze

Organizacja powinna posiadać procedury określania odpowiedzialności i uprawnień w zakresie postępowania z niezgodnościami i ich badania, podejmowania działań w celu zmniejszenia wywołanego wpływu na środowisko oraz inicjowania i przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych. Jakiekolwiek działania korygujące i zapobiegawcze, podejmowane dla wyeliminowania przyczyn aktualnych i potencjalnych niezgodności, powinny być odpowiednie do ważności problemu i proporcjonalne do ich wpływu na środowisko.

Organizacja powinna wprowadzać i zapisywać wszelkie zmiany w udokumentowanych procedurach wynikających z działań korygujących i prewencyjnych.

Zapisy

Organizacja powinna posiadać procedury identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami dotyczącymi środowiska. Zapisy te powinny obejmować przebieg szkoleń oraz wyniki auditów i przeglądów.

Zapisy dotyczące środowiska powinny być czytelne, łatwe do zidentyfikowania i przystosowane do działalności, produktu lub usługi. Zapisy dotyczące środowiska powinny być przechowywane i utrzymywane w taki sposób, aby były łatwo dostępne i zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Czas ich przechowywania powinien być ustalony i zapisany.

Zapisy powinny być utrzymywane odpowiednio do systemu i organizacji, w celu wykazania zgodności z wymaganiami normy.

Audit systemu zarządzania środowiskowego Organizacja powinna posiadać program (y) i procedury dla okresowych auditów systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzanych w celu:

 1. określenia czy system zarządzania środowiskowego jest: zgodny z planowanymi przedsięwzięciami dotyczącymi zarządzania środowiskowego obejmującymi wymagania tej normy;
  właściwie wprowadzony i utrzymywany;
 2. dostarczenia kierownictwu informacji dotyczących wyników z auditów.

Program auditów, łącznie z harmonogramem, powinien by oparty na ważności działań związanych ze środowiskiem i wynikach poprzednich auditów. Procedury auditu powinny obejmować zakres auditu, częstotliwość i metodykę, jak również odpowiedzialność i wymagania dotyczące przeprowadzania auditów i dokumentowania wyników.

Przegląd dokonany przez kierownictwo

Kierownictwo Organizacji powinno, w określonych przedziałach czasu dokonywać przeglądu systemu zarządzania środowiskowego. Przegląd powinien być udokumentowany.

Przegląd wykonywany przez kierownictwo powinien wskazywać możliwą potrzebę zmian polityki, celów i innych elementów systemu zarządzania środowiskowego, w świetle wyników auditu systemu zarządzania środowiskowego, zmieniających się okoliczności i zobowiązania do ciągłego doskonalenia.

ZAŁĄCZNIKI

Norma, poza dokładnym opisem, zawiera również trzy załączniki, a mianowicie:

 • Załącznik A, który podaje dodatkowe wytyczne dla właściwej interpretacji wymagań normy.
 • Załącznik B, który podaje podstawowe powiązania pomiędzy normą ISO 14001 i ISO 9001. Celem tego porównania jest zademonstrowanie spójności obu systemów. Jest to przydatne dla tych firm, które wdrożyły już jedną z norm i chciałyby wdrożyć drugą.
 • Załącznik C, który obejmuję bibliografię.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz