Korzystanie ze środowiska

W 1993 roku Międzynarodowa Komisja d/s Normalizacji ISO/TC 207, powołała Grupę Roboczą 1 dla przygotowania projektu roboczego normy dotyczącej zarządzania środowiskiem. Podczas opracowywania projektu normy międzynarodowej dotyczącej zarządzania środowiskowego korzystano z doświadczeń British Standards Institution (BSI), która w 1992 roku opublikowała normę BS 7750. W dalszych działaniach Komisji TC 207 opracowane zostały kolejne normy z rodziny ISO 14000. Systemy zarządzania środowiskowego EMAS i ISO 14001.
Firmy, które chcą wdrożyć system zarządzania środowiskowego wybierają zwykle między systemami opartymi na rozporządzeniu EMAS lub na normie ISO 14001.

EMAS – rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93
Cele:

  • ustawiczna poprawa stanu środowiska
  • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
  • stosowanie najlepszych dostępnych i ekonomicznie opłacalnych technik (BAT)
  • zobowiązanie do przestrzegania przepisów ekologicznych
  • sformułowanie celów ekologicznych
  • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego
Wymagania i działania EMAS ISO 14000
Obszar obowiązywania państwa członkowskie UE cały świat
Uczestnicy tylko przedsiębiorstwa przemysłowe bez ograniczenia
Certyfikacja/ walidacja przez osoby/instytucje akredytowane w zakresie walidacji ekologicznej przez władze krajowe przez akredytowane jednostki certyfikujące
Wymagania stała poprawa przy stosowaniu najlepszych dostępnych technologii stałe ulepszanie w celu realizacji celów środowiskowych
Kontrola kontrola ekologiczna, kontrola przestrzegania krajowych przepisów prawnych dot. ochrony środowiska audity w ramach systemu zarządzania środowiskowego
Rejestracja przez władze krajowe brak
Zaświadczenie podpisane oświadczenie zainteresowanego certyfikat jednostki certyfikującej
Rejestracja przez władze krajowe brak
Oświadczenie ekologiczne konieczne nie konieczne
ISO 14001 i EMAS ISO 14001 EMAS
Pierwszy raport ekologiczny dobrowolny obowiązkowy
Polityka ekologiczna organizacja powinna ustanowić i wykonywać procedurę identyfikowania wymagań pranych i innych Przestrzeganie stosownych przepisów odnoszących się do ochrony środowiska
musi być opublikowana w oświadczeniu ekologicznym
Cele i zadania muszą być związane z polityką środowiskową nie wspomniano o zadaniach
cele powinny być określone liczbowo i terminowo
Programy ekologiczne programy muszą być odpowiednie do celów i zadań osobne programy muszą być wykorzystane do nowych działań
System Zarządzania Środowiskowego odnośnie do organizacji dokumentacji SZŚ i kontrola dokumentacji odnośnie do miejsca firmy– komunikacja z administracją
Kontrola ekologiczna, audity wewnętrzne audity wewnętrzne systemu w dobrowolnym cyklu kontrolnym ocena procesów w celu ochrony środowiska
co trzy lata
Certyfikacja, rejestracja przez akredytowane jednostki certyfikujące tylko przez akredytowaną osobę lub instytucję do spraw walidacji ekologicznej powołaną przez władze kraju członkowskiego

Rodzina norm ISO 14000

Międzynarodowe normy dotyczące zarządzania środowiskiem mają za zadanie dostarczenie przedsiębiorstwom wytycznych dla skutecznego zarządzania środowiskowego. System zarządzania środowiskowego ma również pomagać w osiąganiu przez firmy wyznaczonych celów ekonomicznych jak i środowiskowych.
Normy międzynarodowe serii ISO 1400 zostały opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 207 „Zarządzanie środowiskowe” we współpracy z Radą Techniczną CEN/CS. Norma europejska EN-ISO 14001 została przyjęta przez CEN 21.08.1996. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami CEN/CENELEC, członkowie CEN są zobowiązani do nadania normie europejskiej statusu normy bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.
Norma europejska powinna uzyskać status normy krajowej albo przez opublikowanie identycznego tekstu, albo przez uznanie, najpóźniej do marca 1997 r. , a sprzeczne z nią normy krajowe powinny być wycofane najpóźniej do marca 1997 r.

Podstawową normą zawierającą wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego jest norma EN-ISO 14001:1996, ustanowiona jako polska norma PN-ISO 14001:1998.
W normie ISO 14001 nie ustanowiono bezwzględnych wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej, wymaga się jedynie podjęcia zobowiązania wyrażonego w polityce, że organizacja będzie działała zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi oraz że zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia.
System zarządzania środowiskowego opiera się na zasadach systemu zarządzania wspólnych z systemami jakości ISO 9000. Organizacje mogą przyjąć za podstawę swojego systemu zarządzania środowiskowego istniejący system zarządzania, zgodny z normami serii ISO 9000.

W rodzinie norm ISO 14000 składającej się z szeregu norm, można wyróżnić grupę norm podstawowych dotyczących oceny organizacji oraz normy dotyczące oceny wyrobu.

Wykaz norm środowiskowych Rodzina norm ISO 14000 jest złożona ze znacznie większej liczby norm niż ISO 9000. Aktualnie zatwierdzonych norm oraz projektów jest w sumie 23. Projekty oznaczono skrótem „Pr.”.

ISO 14001:1996    Systemy zarządzania środowiskowego – specyfikacja i wytyczne stosowania
ISO 14004:1996    Systemy zarządzania środowiskowego – ogólne wytyczne dot. zasad, systemów i technik pomocniczych
ISO 14010:1996    Wytyczne dotyczące auditów środowiskowych – zasady ogólne
ISO 14001:1996    Wytyczne dotyczące auditowania środowiskowego – Procedury auditów – Część 1: Auditowanie systemów zarządzania środowiskowego
ISO 14012:1996    Wytyczne dotyczące auditowania środowiskowego – Kryteria kwalifikowania auditorów środowiskowych
Pr. ISO 14015    Ocena środowiskowa terenu i obiektów
ISO 14020:1998    Etykiety i deklaracje środowiskowe – Ogólne zasady
ISO 14021:1999    Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklarowane wymagania środowiskowe – Wytyczne i definicje oraz stosowanie terminów
ISO 14024:1999   Etykiety i deklaracje środowiskowe – Pierwszy typ etykietowania środowiskowego – Wytyczne dotyczące zasad i procedur
Pr. ISO 14025:2000    Etykiety i deklaracje środowiskowe – Trzeci typ etykietowania środowiskowego – Wytyczne dotyczące zasad i procedur
ISO 14031:1999    Zarządzanie środowiskowe – Ocena efektów działalności środowiskowej – Wytyczne
Pr. ISO 14032:1999    Ocena efektywności działań środowiskowych – Przykłady zastosowania normy ISO 14031
ISO 14040:1997    Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura
ISO 14041:1998    Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Określenie celu i zakresu oraz analiza infrastruktury
ISO 14042:2000    Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Ocena wpływu cyklu życia
ISO 14043:2000    Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Interpretacja cyklu życia
Pr. ISO 14048    Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Format dokumentacji danych oceny cyklu życia
Pr. ISO 14049:2000    Ocena cyklu życia – Przykłady zastosowań ISO 14041
ISO 14050:1998    Zarządzanie środowiskiem – terminy i definicje
Pr. ISO 14061:1998    Informacje dotyczące wykorzystania norm ISO 14001 i 14004
ISO Guide 64:1997    Wskazówki dotyczące wprowadzania aspektów środowiskowych do standardów dla produktów
Pr. ISO 14062    Przewodnik dla uwzględnienia aspektów środowiskowych w rozwoju produktu
ISO 19011    Wytyczne do auditowania systemów zarządzania

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz