Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego

korzysci implementacji iso 14001

System zarządzania środowiskowego definiowany jest jako część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej.

Wprowadzenie systemu wspomaga organizację w określaniu wpływu jego działalności na środowisko i dostosowywaniu się do wymogów ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. Umożliwia również lepsze planowanie działań w kierunku obniżania niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

W wyniku takiego planowania powstają programy poprawy uwzględniające możliwości realizacji przez organizację, jak również korzyści zarówno dla środowiska jak i dla organizacji takie jak np. ograniczenie produkcji odpadów, zmniejszenie zużycia energii i wody, eliminacje kar za zanieczyszczanie środowiska itp., co pozwala obniżyć koszty związane z tymi aspektami.

System wspomaga również procesy doskonalenia obejmujące m.in. sukcesywne zmniejszanie oddziaływania na środowisko poniżej limitów określonych przez prawo. System potwierdzony certyfikatem ISO 14001 pozwala również na kreowanie w otoczeniu pozytywnego wizerunku firmy, co może mieć znaczenie dla zdobywania zamówień przy rosnącej konkurencji.

Coraz częściej posiadanie certyfikatu brane jest pod uwagę przy zawieraniu kontraktów, pozyskiwaniu kredytów, zawieraniu umów ubezpieczeniowych.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że korzyści będą widoczne dopiero po upływie dłuższego czasu.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego:

 1. szybsze wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawidłowości
 2. zdolność zapobiegania procesom, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko
 3. uporządkowanie zarządzania w zakresie ochrony środowiska
 4. mniejsze zużycie surowców, energii i materiałów
 5. redukcja wytworzonych zanieczyszczeń i odpadów oraz kosztów ich utylizacji
 6. zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska
 7. unikanie płacenia kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska
 8. redukcja stawek ubezpieczeniowych
 9. ułatwiony dostęp do funduszy inwestycyjnych
 10. wzrost bezpieczeństwa pracy
 11. lepsza współpraca i stosunki z władzami i społeczeństwem
 12. spełnienie wymagań „dbania o środowisko”
 13. lepszy „image” przedsiębiorstwa
 14. większa konkurencyjność na rynku

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz