Polityka jakości zdrowotnej w firmie

Zapewnienie i utrzymanie jakości zdrowotnej żywności wynika z obowiązującego prawa żywnościowego. Dokumentem będącym jej formalnym potwierdzeniem przez najwyższe kierownictwo jest polityka jakości zdrowotnej przedsiębiorstwa.

Bez względu na to, czy zakład działający w obrębie łańcucha żywnościowego ma wdrożony system HACCP w oparciu o wytyczne Kodeksu Żywnościowego, czy w oparciu o system zarządzania jakością ISO 22000, należy opracować i realizować politykę jakości zdrowotnej żywności. Dokument ten ma istotne znaczenie dla najwyższego kierownictwa i pracowników przedsiębiorstwa gdyż określa cele działania i sposób zaangażowania w zapewnienie gwarantowanej jakości zdrowotnej oferowanej żywności.

Polityka jakości zdrowotnej to formalny wyraz najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa ogółu zamierzeń i wskazania kierunku dążeń zakładu odnośnie zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Kierownictwo powinno określić, przedstawić w formie dokumentu i ostatecznie zakomunikować przyjętą politykę jakości zdrowotnej żywności.

Polityka jakości zdrowotnej powinna być:

 • adekwatna do roli przedsiębiorstwa w łańcuchu żywnościowym,
 • zgodna z wymaganiami przepisów prawa żywnościowego,
 • powiązana ze strategią przedsiębiorstwa,
 • zgodna z uzgodnionymi lub przewidywanymi wymaganiami klienta w zakresie jakości zdrowotnej, a w tym bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • zakomunikowana zarówno na poziomie wewnętrznym przedsiębiorstwa (pracownicy), jak i na poziomie zewnętrznym (klienci),
 • udokumentowana, wdrożona oraz utrzymana w całym przedsiębiorstwie,
 • regularnie przeglądana i aktualizowana w zależności od stanu faktycznego, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo,
 • wspomagana celami dotyczącymi jakości zdrowotnej żywności, charakterystycznymi dla danego przedsiębiorstwa, możliwymi do oceny w sposób miarodajny, realnymi do osiągnięcia.

Dokument ten powinien być napisany w sposób zwięzły i w miarę możliwości krótki. W dokumencie tym należy wyraźnie zaznaczyć, w oparciu o jakie systemy zapewniania i/lub zarządzania jakością zdrowotną żywności przedsiębiorstwo realizuje politykę jakości i/lub bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (system HACCP, ISO 22000). Podpisany przez najwyższe kierownictwo, jako autora polityki jakości i gwaranta jej zapewnienia. Dodatkowo opatrz go datą wejścia w życie. Określone cele muszą posiadać przypisane im terminy realizacji. Formalny zapis polityki jakości zdrowotnej żywności powinien znajdować się w dokumentacji zakładowej oraz powinien być dostępny dla adresatów tego dokumentu.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołując Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 1 lutego 2002 r., s.1),
 • rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1),
 • rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.Urz. UE L 35 z 8 lutego 2005 r., s. 1),
 • rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s. 55),
 • ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz