Jakie warunki musi spełniać punkt sprzedaży bezpośredniej?

punkt sprzedaży bezpośredniej

Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na etapie produkcji podstawowej musisz przestrzegać Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP) i Dobrej Praktyki Hodowlanej (GFP), a przy prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej zachować podstawowe zasady higieny odnośnie do miejsca sprzedaży, jego wyposażenia oraz postępowania z surowcem. Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę?

Do miejsc, w których możesz prowadzić sprzedaż bezpośrednią należą:

 • gospodarstwa rolne,
 • gospodarstwa rybackie,
 • targowiska,
 • statki rybackie (z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni),
 • zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, oraz
 • specjalistyczne środki transportu dla sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego.

Produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, sprzedawane w ramach dostaw bezpośrednich to:
zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego (np. grzyby, jagody).

Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców wyżej wymienionych, a będących w postaci kiszonej lub suszonej.
Produkty produkcji pierwotnej pochodzenia zwierzęcego, sprzedawane w ramach dostaw bezpośrednich to:
drób, zajęczaki, zwierzęta łowne, produkty rybołówstwa, żywe ślimaki lądowe, surowe mleko, surowa śmietana, jaja konsumpcyjne, produkty pszczele (miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele).

Pomieszczenia
Pomieszczenia, w których produkujesz lub sprzedajesz produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, powinieneś zabezpieczyć przed dostępem szkodników. Ściany, posadzki, sufity, drzwi i okna powinny być w dobrym stanie technicznym oraz łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Okna i drzwi powinny być szczelne.

W miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej musisz zapewnić:

 • wyodrębnione miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji;
 • co najmniej jedną umywalkę przeznaczoną do mycia rąk, z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzoną w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia;
 • toaletę spłukiwaną wodą, której drzwi wejściowe nie otwierają się bezpośrednio do pomieszczenia, w którym znajdują się produkty pochodzenia zwierzęcego, wyposażoną w naturalną lub mechaniczną wentylację, lub
 • toaletę spłukiwaną wodą, zlokalizowaną w pobliżu miejsca produkcji lub miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej oraz wyposażoną w naturalną lub mechaniczną wentylację.

Jakie warunki musi spełniać punkt sprzedaży bezpośredniej?
Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na etapie produkcji podstawowej musisz przestrzegać Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP) i Dobrej Praktyki Hodowlanej (GFP), a przy prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej zachować podstawowe zasady higieny odnośnie do miejsca sprzedaży, jego wyposażenia oraz postępowania z surowcem. Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę?

Do miejsc, w których możesz prowadzić sprzedaż bezpośrednią należą:

 • gospodarstwa rolne,
 • gospodarstwa rybackie,
 • targowiska,
 • statki rybackie (z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni),
 • zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, oraz
 • specjalistyczne środki transportu dla sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego.

Co druga kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska stwierdza naruszenie przepisów!
Czy jesteś pewien, że inspektor nie wykryje w Twojej firmie żadnych nieprawidłowości?
Produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, sprzedawane w ramach dostaw bezpośrednich to:
zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego (np. grzyby, jagody).

Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców wyżej wymienionych, a będących w postaci kiszonej lub suszonej.
Produkty produkcji pierwotnej pochodzenia zwierzęcego, sprzedawane w ramach dostaw bezpośrednich to:

drób, zajęczaki, zwierzęta łowne, produkty rybołówstwa, żywe ślimaki lądowe, surowe mleko, surowa śmietana, jaja konsumpcyjne, produkty pszczele (miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele).

Pomieszczenia
Pomieszczenia, w których produkujesz lub sprzedajesz produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, powinieneś zabezpieczyć przed dostępem szkodników. Ściany, posadzki, sufity, drzwi i okna powinny być w dobrym stanie technicznym oraz łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.

Okna i drzwi powinny być szczelne.
W miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej musisz zapewnić:

 • wyodrębnione miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji;
 • co najmniej jedną umywalkę przeznaczoną do mycia rąk, z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzoną w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia;
 • toaletę spłukiwaną wodą, której drzwi wejściowe nie otwierają się bezpośrednio do pomieszczenia, w którym znajdują się produkty pochodzenia zwierzęcego, wyposażoną w naturalną lub mechaniczną wentylację, lub
 • toaletę spłukiwaną wodą, zlokalizowaną w pobliżu miejsca produkcji lub miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej oraz wyposażoną w naturalną lub mechaniczną wentylację.

Jak właściwie utylizować odpady?
Czy jesteś pewien, że inspektor nie wykryje w Twojej firmie żadnych nieprawidłowości?

Mycie i dezynfekcja
Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej utrzymuj w czystości poprzez właściwe czyszczenie i dezynfekcję. Stanowiska do mycia i przygotowania produktów do sprzedaży powinny się znajdować w miejscu wydzielonym i oddalonym od umywalek do mycia rąk. Dezynfekcję drobnego sprzętu, w tym noży, przeprowadzaj w wodzie, w temperaturze nie niższej niż 82 °C lub przy użyciu innej metody zapewniającej podobny skutek.

Higiena osobista

Sprawdź czy osoby pracujące przy wykonywaniu czynności związanych ze sprzedażą bezpośrednią:
przestrzegają zasad higieny w procesie produkcji i sprzedaży;
posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością.

Sprzęt
Instalacje, urządzenia i sprzęty mające kontakt z produktami żywnościowymi powinny być:
wykonane z materiałów wykluczających możliwość zanieczyszczenia tych produktów,
utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Schładzanie
Temperatura przechowywanych lub transportowanych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej nie może być wyższa niż:
4°C – dla tuszek drobiowych, zajęczaków i drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej;
3°C – dla narządów wewnętrznych grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej;
7°C – dla tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej;
6°C – dla mleka surowego i surowej śmietany;
2°C – dla produktów rybołówstwa, z wyłączeniem żywych produktów rybołówstwa.

Podane wartości temperaturowe mogą być wyższe o 2 °C podczas transportu do miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub zakładu prowadzącego handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, jeżeli transport ten nie trwa dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do temperatury podanej powyżej.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., str. 1).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz.38 ).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. Nr 112, poz. 774).