Jakie są zależności pomiędzy GMP a GHP?

ghp gmp

Zależności pomiędzy GMP a GHP

Zasady GMP podkreślają zachowanie odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych oraz higienicznych w procesie produkcji żywności oraz uwzględniają stan zdrowia pracowników.

Wymagania GMP obejmują takie elementy GHP, jak:

 • przeciwdziałanie dostania się do przedsiębiorstwa z zewnątrz owadów, ptaków itp.,
 • prawidłowe magazynowanie produktów spożywczych oraz materiałów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji,
 • odpowiednie rozmieszczenie maszyn i urządzeń,
 • prawidłowe oświetlenie i wentylację zakładu,
 • utrzymanie tak zakładu, jak i maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • procedury mycia i dezynfekcji,
 • kontrolę zdrowotną i higieniczną pracowników, tak by nie stali się oni źródłem zagrożeń produktów spożywczych.

Czego w ujęciu ogólnym dotyczą wymagania GMP/GHP?

 • zdefiniowania, opisania i sprawdzenia wszystkich procesów produkcyjnych pod kątem zapewnienia właściwej jakości wytwarzanego produktu,
 • zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, właściwie przystosowanych pomieszczeń oraz należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • zapewnienia odpowiednich warunków magazynowania i transportu,
 • zidentyfikowania punktów krytycznych procesu produkcyjnego (realizowane w przedsiębiorstwie przez system HACCP),
 • udokumentowania przebiegu procesu w formie właściwych procedur i instrukcji,
 • utworzenia w przedsiębiorstwie systemu rozpatrywania reklamacji, wraz z działaniami zapobiegawczymi i naprawczymi.

Czy wiesz, jakie szczegółowe obszary obejmuje GMP/GHP ?

Obszary GMP Obszary GHP
zarządzanie jakością higiena osobista personelu
budynki i otoczenie procesy mycia i dezynfekcji
surowce i materiały zaopatrzenie w wodę
maszyny i urządzenia usuwanie ścieków i odpadów
personel i goście kontrola obecności szkodników
pomieszczenia socjalne stan zdrowia personelu i badania medyczne
przechowywanie i magazynowanie, kwalifikacje i szkolenia pracowników
dystrybucja i transport laboratorium