Informacje ogólne dotyczące systemu HACCP

H A C C P – Hazard Analysis and Critical Control Point Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny – system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w sektorze żywnościowym.

To posiadający międzynarodową akceptację, specjalnie opracowany prewencyjny system zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – którego celem jest zapobieganie, minimalizacja lub eliminacja zagrożeń.

HACCP identyfikuje, ocenia, kontroluje (opanowuje) zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne, istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; może być stosowany na wszystkich etapach „łańcucha żywnościowego”.

System opiera się na 7-miu podstawowych zasadach najistotniejsze to analiza zagrożeń, oraz wyznaczanie i system monitorowania krytycznych punktów kontrolnych (CCP).

Przyjmuje się w zasadzie 12 etapów wdrożenia systemu (w tym realizacja 7 zasad). Warunkiem niezbędnym do wdrożenia systemu HACCP jest stosowanie w praktyce zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). W znacznej mierze zasady te są wypracowane w praktyce działania Przedsiębiorstwa i stosowane, ale konieczne jest uporządkowanie i wprowadzenie niezbędnych uzupełnień. Korzyści dla Przedsiębiorstwa:

  • wytwarzanie produktu bezpiecznego, w zgodzie z założonymi parametrami,
  • spełnienie wymagań prawnych produkcji bezpiecznej żywności,
  • umiejętność przewidywania i opanowania zagrożeń,
  • możliwość szybkiego zidentyfikowania błędów i niezgodności z wymaganiami,
  • systemowe podejście do udoskonalania skutecznego nadzoru i kontroli – ograniczenie konieczności koncentracji kontroli wyrobu (mniejsze koszty),
  • zwiększenie zaangażowania załogi – odpowiedzialność i samokontrola,
  • poprawa i utrzymanie konkurencyjności, zwłaszcza w eksporcie.

Wprowadzenie sytemu HACCP – to przesunięcie uwagi:
z oceny jakości produktu na zapobieganie i eliminację zagrożeń

Podstawowe przepisy prawne

Codex Alimentarius (Codex Alimentarius Food Higiene Basic Texts,1997)– Kodeks Żywnościowy WHO/ FAO – to podstawowy międzynarodowy dokument, przedstawiający założenia, zasady, podstawowe pojęcia i definicje systemu HACCP; Podaje i omawia również etapy wdrażania systemu.

UE – Dyrektywa Rady 93/43/EEC z 14.04.93, w sprawie higieny środków spożywczych (Council Directive 93/43/EEC on the hygiene of foodstuffs) – ustanawia ogólne reguły higieny oraz procedury ich weryfikacji, podkreśla potrzebę nadzoru nad produkcją żywności w całym cyklu ? poprzez obowiązek wprowadzenia systemu HACCP.

W Polsce – Ustawa z 11.04.2001 O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr.63 poz.634)- jest dostosowaniem polskiego prawa do wymagań UE (zgodnie z Dyrektywą) wprowadza obowiązek wdrożenia systemu HACCP przez duże zakłady, do 1.01.2004 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.02.2000. dotyczące warunków sanitarnych i zasad higieny (Dz.U. nr 30, poz. 377) – pełna realizacja zawartych wymagań w zasadzie wyczerpuje w tym zakresie program warunków wstępnych wdrożenia systemu HACCP.

Integracja systemu HACCP z systemem zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 jest racjonalnym podejściem pozwalającym na obniżenie kosztów wdrożenia (do 20% w stosunku do kosztów wdrożenia obu systemów oddzielnie), stwarzając w rezultacie efektywny system.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz